4Ever49 Stichting Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting 4EVER49 is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting 4EVER49.

Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van alles wat middels deze website gepubliceerd wordt. Maar we zijn ook mensen en maken wel fouten. Als u een fout ontdekt, stellen wij het op prijs als u dat aan ons kenbaar maakt.

Wij behouden ons het recht voor om informatie op deze website te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Stichting 4EVER49 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.